top of page
rock climber

ייעוץ בגישה דינמית-מערכתית

ייעוץ בגישה דינמית-מערכתית מבוסס על שתי הנחות יסוד מרכזיות:

  • לארגונים, כמו לבני אדם, יש 'נפש' ארגונית (אפשר לקרוא לזה גם תרבות, הוויה, DNA). לצד קיומם של חלקים גלויים ורציונליים בארגון (משימות, תהליכים, מבנה וכד') מתקיימים בארגון גם חלקים סמויים ולא רציונליים ('לא מודע' ארגוני), שמשפיעים באופן עמוק על תהליכים, תפקידים לא פורמליים והתנהגויות ומייצרים חסמים למימוש הפוטנציאל האנושי, הניהולי והעסקי של הארגון. ככל שנחשוף את המימדים העמוקים והסמויים הללו, כך נוכל לסייע לארגון לעשות שינוי עמוק ויסודי למימוש היכולות והשאיפות שלו.

  • כל עובד בארגון וכל אירוע הינם מקרים פרטיים וקונקרטיים וגם ייצוג של הארגון כולו. לכן, בצד העבודה הקונקרטית, ניתן ללמוד על המערכת כולה ולהסיק על ה'ארגון כשלם' דרך אוסף האירועים והחוויות, שמתקיימים ברחבי הארגון.

 

על בסיס הנחות יסוד אלה, ייעוץ בגישה דינמית-מערכתית יכלול אבחון ארגוני מקיף, יעלה השערות לגבי דפוסים ארגוניים לא רציונליים ויציע לארגון התערבויות ברמת הפרט, הצוות, ההנהלה והארגון כולו. כך ניתן יהיה לרתום את האנרגיה והכוחות הארגוניים להגדלת הפרודוקטיביות והסיפוק האישי והארגוני (Well-being).

bottom of page